ÇAĞLAR OKULLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Bakanlığımızca hazırlanan öğretim programlarında evrensel düşünme, değişim ve gelişme için üstün hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için de Yapılandırmacı Öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında ölçme ve değerlendirme, öğretim sürecinin bir parçasıdır ve sadece öğrenmenin başında ve sonunda değil, öğrenme süreci boyunca her önemli noktada yer alması gerekir.

Yeni programlar, öğretmene öğretici olmaktan daha çok öğrenme ve ölçme aracı hazırlama, ortam düzenleme ve yönlendirme rolünü yüklemektedir.

Başarıya ulaşmak için eğitimin dört temel öğesi bilinmelidir.


A) Öğrenciye kazandırılması istenilen hedefler,
B) Ulaşılacak hedeflere uygun hazırlanan Öğrenme İçeriği ( Ders Programları),
C) Yıllık planlar ve belirtke tabloları,
D) Eğitim durumu (öğrenme yaşantıları) ve değerlendirmelerdir

Bu anlamda öğretmenler aşağıdaki sorulara cevap bulmaları gerekir.

Öğrenciyi tanıma, öğrenmelerini izleme ve öğrenci başarısını belirlemede uygulanan öğrenme yaşantıları ve kullanılan ölçme teknikleri neler olmalıdır?

ÖLÇME TEKNİKLERİNİ UYGULAMABirinci gruba giren ölçme teknikleri: öğrenci gelişim dosyaları, proje, performans görevi ve kavram haritaları, öğretmen ve öğrencilerin yeni karşılaştıkları ve daha çok üst düzey kazanımları ölçmeye yönelik olan teknikler,
İkinci gruba giren ölçme teknikleri: tutum ölçekleri, akran değerlendirme ve öz değerlendirme, öğrencilerin değerlendirmesine dayalı teknikler.

Üçüncü gruba giren ölçme teknikleri: kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri ve açık uçlu da olabilecek yazılı yoklamalardır. geleneksel ve alternatif testlerdir.

Dördüncü gruba giren ölçme teknikleri: sözlü yoklamalar, gözlem ve görüşmelerdir.
yüz yüze olan sınav türleri olarak adlandırılabilir.

Öğrencileri de ölçme - değerlendirme sürecinin içerisine alarak hazırlanan ölçme teknikleri, öğrencinin kendini tanımasında önemli avantajlar sağlayacaktır.

Öğretmen, çocuğun öğrenme yaşantılarını, ölçme araç ve tekniklerini, çocuğun içinde yaşadığı günlük hayatıyla ilişkilendirmesi anlamlı ve bir o kadar da önemlidir.

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUN ÖLÇME TEKNİKLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRMEÖğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına, değerlendirmeyi öğrenmesine, güdülenme düzeyinin yükselmesine, devamlılığı sağlamak için Yapılır. Bu değerlendirme elektronik ortamda olmalıdır.

GÖZLEM:Öğrencilerin performansını değerlendirmede etkilidir. Kitap ekinde verilen gözlem formları öğrencileri değerlendirmede kullanılabilir. Gözlem formları, öğretmenlerin danışmanlığında öğrenciler kendileri de hazırlayabilirler.

GÖRÜŞMELERÖğretmen – öğrenci görüşmeleri, öğrenci – çevre görüşmeleri, öğrencilerin anladıkları, düşündükleri, hissettikleri ile ilgili bilgiler sağlar.
Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları tespit edilir. Görüşmeler için plan yapılır. Amaca uygun sorular hazırlanır. Öğrencinin aktif olması sağlanır. Görüşmeler, planlı amaçlı yürütülür.

KAVRAM HARİTALARIKavram haritaları, temel bir kavram etrafında, bu temel kavramla ilişkili diğer kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini gösteren grafiksel yapılardır.
Bilginin, daha uzun süre hatırlanması ve daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için grafiklerle temsil edilmesi yöntemidir.
Düşünceleri geliştirme, karışık fikirleri aktarma, konuyu özetleme, yanlış anlamayı tespit etme, anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirme, değerlendirme yapmaya yardımcı olur.

SÖZLÜ SUNUM ( DERS İÇİ PERFORMANS) :Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini, ders içi performansını ölçmek ve değerlendirmek için etkili bir yöntemdir. Öğrencilerin üst düzeydeki bilgi ve becerilerini gözlemeye olanak sağlamaktadır. Sözlü sunumları ölçmek için derecelendirilmiş puanlamam anahtarı (rubrik) hazırlanır. Sözlü sunum sırasında sınıfta disiplini sağlamak da önemlidir. Her öğrenci bu yöntemle değerlendirilmelidir. Diğer öğrencilerin de derse katkıları, soru sormaları da değerlendirmeye alınabilir. Sözlü sunumun (ders içi performansın) da öğrenciyi tanımaya katkısı önemlidir.

PROJE:Proje çalışmaları, öğrencilerin inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmektedir. Kısa ve uzun zamanlı projeler olabilir. Grup projelerinde her öğrencinin bireysel katkısının belirlenmesine çalışılır. Grup projelerinde öğrencilerin bir araya gelmesi sağlanır. Grup projelerinde her öğrenciye aynı başarı puanı verilmeyebilir. Projeleri ölçmek için derecelendirilmiş puanlama anahtarı, (rubrik) analitik veya bütüncül olarak hazırlanır. Projenin öğrenciyi tanımaya katkısı önemlidir.

ÖĞRENCİ ÜRÜN SEÇKİ DOSYASI (PORTFOLYO) :Ürün dosyaları ile eğitim sürecinin her aşamasında öğrenci hakkında bilgi alınabilir. Öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarır. Dosyaya alınacak olan çalışmalar önceden öğretmen tarafından belirlenir. Ürün dosyasında yer alacak çalışmaların her aşaması izlenmeli, değerlendirme de yine puanlama ölçeği ile olur. Ürün dosyalarının sunumları da öğrenciyi tanımaya katkısı önemlidir.

KLASİK YAZILI YOKLAMALAR
TESTLER
CKİ ÇOKTAN SEÇMELİ TESTNormal çoktan seçmeli testin yanında bir de “CEVAP KESİNLİĞİ İNDEKSLİ” nin kullanılması ile öğrencinin verdiği cevaptan ne kadar emin olduğunun saptanması amacıyla kullanılır. Bu şekilde hem öğrencinin cevabı bilerek verip vermediği, hem de o bilgi yapısının zihninde nasıl yapılandığını görme olanağı vardır.

AÇIKLAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ TEST
AÇIK UÇLU SORULARSONUÇ:Öğrenme ve ölçme yöntemlerinin günlük hayatla ilişkilendirilmesi öğrenmede kalıcılığı artırmaktadır.

Öğretmenler kullanmaya başladıkları ölçme ve değerlendirme yaklaşım örneklerini, okuttukları ders programında da bulabileceklerdir.
Yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak yapılan eğitimde, öğrencinin tanıması, çok yönlü öğrenme ve ölçme tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Bu tekniklerin kullanılmasını artırmak için bu konuda öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemeleri ihtiyaçtır.

1.Öğrencilerin, öğrenme ve ölçme sürecine aktif katılımı gereklidir.
2.Öğrenciler ve veliler, yeni programlarda kullanılacak öğrenme ve ölçme yaklaşımları konusunda önceden bilgilendirilmesi de önemlidir.
3.Ölçme sorularında (araçlarında) Bloom’un Öğrenme Taksonomisinin (Aşama
Sınıflama) uygulanması önemlidir.
4.Öğretmenlerin değişik ölçme tekniklerinden yararlanabilmesi, onlara, önceden hazırlanan, ölçme araçlarının sunulabilmesi için okulda, Soru ve Proje Bankaları oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak; Öğretmenlerimizin Ölçme – Değerlendirme konularında hazırlanan kaynak bilgilere ulaşmalarını sağlamaktayız,

Öğrenme ve ölçme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaştıkları sorunları azaltabilmek için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları, çoklu zeka, öğrenme stilleri, proje tabanlı öğrenme, ölçme ve değerlendirme vb. konularda kendilerini yenilemeleri için mesleki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Okulumuzda Ölçme Değerlendirme Birimimizce “Soru Bankasını” kurulmuştur. Öğretmen ve öğrencelerimizce hazırlanan sorular bankamızda arşivlenmektedir.

Başarılar dileriz.ÇAĞLAR OKULLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ - 2020